دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 نصف عقل آدمی ،اظهار دوستی و محبت به عموم مردم است

امام رضا (ع)  (وسائل3،صفحه207)

***************************************************

 روابط عمومی دانشگاه

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>