دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

سامانه های دسترسی به شکایات، انتقادات، نظرات کارکنان و خدمت گیرندگان :      

 سامانه پیامکی : 09116395255  24 ساعته - سامانه تلفنی : 01133373699  ساعات اداری 

سامانه  اینترنتی :  www.mazums.ac.ir  " مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد  و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مازندران"

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.